KANDIDATUPPSATS - HIG
primefitness.se - English

FEEL DIFFERENT

Sammanfattning


Inom kroppsbyggning anses ökning av skelettmuskulatur vara av primär betydelse. Flertalet styrketräningsmetoder för skelettmuskel-hypertrofi existerar, men ingen entydig bild över dessa metoders effekt på amplitud av skelettmuskel-hypertrofi existerar.


Denna litteraturstudie syftar till att undersöka om det finns en skillnad mellan olika styrketräningsmodellers förmåga att generera en ökad skelettmuskulatur. För att besvara syftet har 10 stycken RCT-studier rörande olika tänkbara parametrar bakom skelettmuskel-hypertrofi analyserats och sammanställts.


Ett flertal styrketränings-parametrar och träningsmetoder har analyserats, liksom dess magnitud på skelettmuskel-hypertrofi. Litteraturstudiens resultat visar att trots att alternativa träningsmetoder uppvisar likvärdiga, och i vissa fall även bättre, resultat rörande skelettmuskel-hypertrofi relativt traditionell styrketräning, saknas någon entydig metod som är överlägsen övriga styrketräningsmetoder.


Litteraturstudiens resultat indikerar att någon på förhand given optimal kombination av set, repetitioner och intensitet för skelettmuskel-hypertrofi sannolikt inte existerar. Detta då litteraturstudiens resultat visar att det är metabola och systemiska intracellulära processer som orsakar skelettmuskelhypertrofi. Att intracellulära metabola och systemiska signaler styr skelettmuskelhypertrofi, samt att dessa signaler är oberoende av produkten av set, repetitioner och intensitet, medför att kombinationer av set, repetitioner och intensitet sannolikt endast är en konsekvens och inte en orsak bakom skelettmuskel-hypertrofi.


Nyckelord


Frekvens, vilotid mellan set, volym, superkompensations-principen